hidden

תנאי שימוש רשת השותפים קיסר הלידים Lead Caesar

כללי Lead Caesar (להלן” הרשת) הינה רשת שותפים אשר מנוהלת ע”י חברת ארביאס (להלן: החברה). הרשת קמה בשנת 2013 על מנת לספק תוכן לבעלי אתרים ולמטרת קידום עסקים בישראל ובעולם הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש באתר לפני הרשמה לשירות על מנת להבהיר את נהלי הרשת Lead Caesar . לעניין תנאי השימוש באתר מוגדר “משתמש” כמשתמש באתר/שותף/מפרסם. תנאי השימוש באתר מיועדים לנשים וגברים כאחד, אך מטעמי נוחות בלבד ההסכם נכתב בלשון זכר. חל איסור רוחבי בכל רשת קיסר הלידיםובכל הקמפיינים לשלוח אימיילים או סמס כדרך שיווק גם אם יש אישורי הרשמה אסור לשלוח אימיילים עם תכנים של רשת השותפים קיסר הלידים או ארביאס לשום כתובת אימייל בין אם יש אישור הרשמה או לא. במידה ויישלח אימייל החשבון של המשווק(שותף) יימחק וכל הלידים שלו יימחקו ולא יתקבל עליהם תשלום כי הרשת לא תדרוש עליהם תשלום כי הם יימחקו.

תנאים מיוחדים

רשת השותפים קיסר הלידים וחברת ארביאס מציעות לכל שותף חדש שמצטרף לרשת 100 שקלים חדשים כמענק הרשמה מותנה, להלן התנאים לקבל את הטבה זאת: על המשתמש להיות חדש ברשת השותפים קיסר הלידים על המשתמש חלה החובה לידע אם ישנו חשבון נוסף שהוא מפעיל מכיוון שהטבה זאת חלה פר אדם וישנו איסור לנהל חשבון כפול אם ברשות המשתמש מספר אתרים והוא הינו משתמש רווחי לרשת אזי הרשת תשקול צעדיה השותף יקבל בנוסף מענק 100 שקלים בעת הרשמה אשר יהיה בסטאטוס ממתין ויינתן בפועל רק לאחר רווחים בשווי כולל של 2,000 שקלים לאורך תקופה לא מוגבלת בזמן חל איסור רוחבי בכל קיסר הלידים ובכל הקמפיינים לשלוח אימיילים או סמסים כדרך שיווק גם אם יש אישורי הרשמה אסור לשלוח אימיילים עם תכנים של רשת השותפים קיסר הלידים או ארביאס לשום כתובת אימייל בין אם יש אישור הרשמה או לא. במידה ויישלח אימיייל החשבון של המשווק(שותף) יימחק וכל הלידים שלו יימחקו ולא יתקבל עליהם תשלום כי הרשת לא תדרוש עליהם תשלום כי הם יימחקו. משתמש שיבחר לא לקבל שירותי קידום לא יהיה מוגבל בעבודה עם רשתות מתחרות אך עדיין יהיה זכאי למענק של 100 השקלים ועדיין יוכל להשתמש בחומרים השיווקיים של רשת השותפים קיסר הלידים על כל שותף חדש שיופנה על ידי שותף קיים יקבל השותף המפנה 5% מרווחי השותף החדש לכל החיים במעמד ההרשמה!

הסכמת המשתמש לתנאים

ההרשמה לאתר והשימוש בשירותיו מותנים בהתחייבות הן המפרסם והן השותף למלא אחר כל ההתניות אשר כלולות בהסכם זה ובאחריות כל משתמש שנרשם לאתר לוודא מעבר על כל התנאים וההגבלים לפני ההרשמה ותהליך הקליטה.

מבחינת הרשת השלמת תהליך הרישום מהווה הסכמה חד משמעית לכל התנאים וההגבלות שמופיעות בהסכם זה לרבות שינויים שיחולו בעתיד אשר המשתמש יהיה כפוף להם והם יובאו לידיעתו ע”י הנהלת האתר.

אחריות מפעילת האתר

רשת השותפים “קיסר הלידים” תעשה כמיטב יכולתה על מנת לספק למשתמש את החוויה הטובה ביותר ותעשה את מירב מאמציה להעניק למשתמש חוויה נטולת תקלות, הפרעות או הפסקות. החברה אינה ערבה לכך שלא תהיינה הפרעות או תקלות אך תעשה את מירב המאמצים לתקנם במהרה על מנת לא לשבש את השימוש באתר. במידה ותהיינה הפסקות ו\או הפרעות במהלך השימוש באתר החברה לא תפצה את המשתמש בגין תקלות אלו, כלומר, המשתמש מוותר על כל זכות מכל סוג שהוא לתבוע פיצוי בגין תקלות אלו או בשל הפסקת השירות באתר לצורך עבודות תחזוקה. החברה ארביאס והרשת קיסר הלידים תעשה את מירב המאמצים להגן על הפרטים האישיים של המשתמשים באתר ותפעיל מערכות מתקדמות ומאובטחות על מנת למנוע חדירה של גורמים עוינים אך מכיוון שמדובר ברשת אינטרנט, לא ניתן להגן באופן מוחלט מפני חדירה ושליפת מידע חסוי. החברה אינה מספקת ערבות שפרטים אישיים של משתמשים באתר יחשפו לגורמים עוינים אלו אך החברה יכולה להבטיח כי תעשה את כל המאמצים לשמור על מידע זה חסוי ומוגן מפני כל גורם לא מורשה. לאור האמור לעיל, הרשת והחברה אינם יפצו בגין כל נזק אפשרי שיכול להיגרם להם בעקבות סיבה זאת או סיבה מקבילה בשימוש באתר או בשירות, הינך מתחייב כי תמנע מביצוע הפעולות הבאות, בכוונה תחילה או בהיסח הדעת או ברשלנות: שימוש לרעה בשירות של רשת Lead Caesar השפעה לרעה והערמה על מבנה העמלות של רשת Lead Caesar ופגיעה בתהליכי התשלומים או העמלות שמגיעות לרשת Lead Caesar העברת פרטי החשבון או המשתמש שלך בקיסר הלידים לגוף אחר ללא הסכמה מפורשת של קיסר הלידים; התחזות לאדם או ישות כלשהם, או הצהרת שווא כלשהי בקשר לזהותך, תעסוקתך, התקשרותך או שותפות עם אדם או ישות כלשהם; החברה לא תישא באחריות כלפי ציבור המשתמשים וכלפי כל משתמש בנפרד, בקשר לאמיתות התכנים שנמסרים לאתר ע”י המשתמשים בו, כמו גם לגבי המטרות והיעדים הגלויים והנסתרים שעומדים מאחורי התכנים, וכן לגבי השימוש שיעשו המשתמשים בתכנים שמופיעים באתר, לרבות טיב התוצאות שיושגו על ידם כתוצאה מן השימוש בשירותי האתר. החברה לא תהיה אחראית לנזק ישיר או עקיף שיגרם למי ממשתמשי האתר עקב הפרת תנאי הסכם זה ע”י מי ממשתמשי האתר. במקרה מעין זה, יוכל משתמש שנפגע לתבוע אך ורק את מי שהפר את התנאים, והמשתמש מוותר בזאת מראש על כל זכות מכל סוג שהוא לבוא בטענות, דרישות או תביעות כלפי החברה בשל הפרת התנאים ע”י מי ממשתמשי האתר. החברה והרשת שומרים לעצמן את הזכות למחוק, ולהשמיט תכנים שלא יעלו בקו אחד עם תנאי החברה והכול יעשה לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה והרשת ללא כל מתן הודעה מוקדמת לבעל התוכן הפוגע וכן החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות חשבון של משתמש שיעלה תכנים שאינם יעלו בקנה אחד עם תנאי השימוש שלה מבלי שפעולות אלה יטילו עליה אחריות מכל סוג שהוא לכל התכנים המתפרסמים באתר ע”י כל משתמש בנפרד, או ע”י כלל המשתמשים. אין באפשרות החברה לעקוב, לסנן, לנטר ולפקח על התכנים המתפרסמים באתרי המשתמשים במערכת, לפיכך האחריות על תכנים אלו מוטלת על המשתמשים שהציבו אותם באתר בלבד, ובאחריותם הבלעדית לשאת בכל נזק ולשפות את החברה בגין כל תביעה שתוגש נגדה בגין תכנים אלו. החברה רשאית לשנות, להקפיא זמנית או להפסיק כליל את כל פעילות האתר, או חלקים הימנו, כמו גם להעביר את כל האתר, או חלקים הימנו, לבעלות אחרת, ללא הודעה מוקדמת למשתמשים. במקרה מעין זה הנהלת החברה תוכל להעביר את כל זכויותיה, או חלק מזכויותיה באתר, לצד ג’ מבלי שלמשתמשים תהיה זכות לערער על החלטות אלו ומבלי שתהא לחברה או למנהליה חבות כלשהי כלפי המשתמשים ו/או צד ג’ כלשהו. החברה לא תהיה אחראית בשום צורה ואופן למידע שמצוי באתרים המקושרים לאתר. במידה ויהיה באתרים אלה מידע לא הולם או פוגע במשתמשי האתר, החברה תפעל לפי שיקול דעתה כדי לתקן או למנוע את הפגיעה. חרף האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לדווח לרשויות אכיפת החוק בכל מקרה שבו מי מהמשתמשים יעבור על הוראות חוק זה או אחר, ותעמיד לרשות גורמים שלישיים, במידת הצורך, מידע אישי על משתמשים שלא פעלו בהתאם לתנאים, או שפגעו במשתמשים אחרים, או בכל דין.

הצהרות והתחייבויות המשתמש

בעת הרשמתך לשירות תתבקש לספק פרטים אישיים ופרטי התקשרות מסוימים. חובה עליך לרשום אך ורק פרטים אמיתיים, שלמים ומדויקים. מידע כוזב, שגוי, או לא מעודכן עלול למנוע את הרשמתך ולפגום ביכולתה של רשת לידים פור יו לספק לך את השירות וליצור עימך קשר. אנו נציין באופן מפורש את השדות שחובה למלא בעת ההרשמה. אם לא תמלא את המידע החיוני בשדות אלו, לא תוכל להירשם לשירות. השותף מתחייב להסכמות הבאות: לא לשלוח לאתר חומר הכולל בתוכו וירוס לא לרמות או להוליך שולל את יתר משתמשי השירות של רשת Lead Caesar (כגון: מפרסמים ושותפים) לא להונות את רשויות המס וכי במידה ויהיה סכסוך בין השותף לבין רשויות המס, אזי הרשת והחברה אינן חלק מסכסוך זה ולא יהיו מעורבות בו החברה והרשת רשאיות להפסיק בכל עת וללא הודעה מוקדמת מראש את פעילות המשתמש ומבלי שהרשת או החברה תנמק את החלטתה ובנוסף הרשת תהיה רשאית לתבוע כל משתמש שיגרום נזק ישיר או עקיף למי מהמשתמשים בשירותי האתר בגין ובעקבות הפרת הסכם זה. והמשתמש לא יוכל לתבוע את הרשת או החברה בגין החלטתה להשעות את החשבון של המשתמש המשתמש לא יוכל לבוא לרשת או לחברה בטענות בגין הפסדים כספיים או פגיעה במוניטין שיגרם לו עקב השימוש באתר הרשת המשתמש יקבל מעת לעת דואר אלקטרוני בנוגע לפעילות הכללית של האתר ובנוסף בנוגע לפעילותו הפרטית וכי ידוע למשתמש כי לא יוכל לתבוע את החברה בגין ספאם או דואר זבל שישלח על ידה אלא אם המשתמש יבקש להסיר את עצמו משירות זה על ידי שליחת בקשה למנהלי האתר במידה והרשת תחליט כי השותף ביצע מעשה שמטרתו הינה מרמה רשאית הרשת לבטל את חשבונו של המשתמש וכל התשלומים המגיעים לו יבוטלו במיידית ללא כל יכולת של המשתמש לתבוע בגינם או לאיים בדרישת פיצוי והרשת תהיה רשאית במידה ומעשה המרמה הוכח לתבוע את המשתמש בגין פגיעה ברשת וגרימת נזק ממשי לשמה של הרשת והחברה הרשת שומרת לעצמה את הזכות להשעות שותפים שיעברו על תנאי השימוש של הרשת או מכל סיבה אחרת שתחליט הרשת וללא חובת מתן הסבר לשותף שחשבונו הושעה. שותף שחשבונו יושעה ויהיו לו רווחים ממתינים הרשת שומרת לעצמה את הזכות למנוע את תשלום סכום ממתין זה לשותף בגין התנהלות כושלת וכפיצוי לרשת בגין פגיעה בשמה. אם תחליט הרשת לשלם לשותף את הסכום הממתין אזי חובה שסכום זה יהיה יותר מ-500 דולרים כסכום מאושר וממתין לתשלום. אם הסכום הוא פחות מ-500 דולר וחשבונו של השותף נסגר לצמיתות הרי שותף זה לא יקבל תשלום וזת בגין עלויות שיש לרשת בהוצאת תשלומים חשוב מאוד! חל איסור על משווק משנה(אפיליאט) שעובד עם רשת השותפים קיסר הלידים Lead Caesar וחברת ארביאס לפנות ישירות למפרסם שהוא מקדם או קידם דרך הרשת את מוצריו וזאת שלושה חודשים מיום הקידום האחרון שלו ברשת למוצר זה. על המשווק להבין שכאשר הוא מקדם מוצר מסויים בכמות מסוימת המפרסם משריין תקציב מול רשת השותפים Lead Caesar לקמפיין זה ואם המשווק משנה(אפיליאט) בוחר שלעקוף את רשת השותפים Lead Caesar הוא פוגע בה בצורה משמעותית, הן בשמה והן בהתחייבותיה מול המפרסם. כמו כן, המוניטין של הרשת נפגע ממהלך כזה. ולכן אם משווק משנה פונה לחברה לקדם אותה זה רק לאחר 90 יום מיום הפרסום האחרון למפרסם זה דרך רשת השותפים Lead Caesar וחברת ארביאס . במידה ויחליט המשווק לפנות קודם ל-90 יום הוא לא יקבל תשלום עבור פעילותו ובנוסף הוא יפצה את הרשת בסכום של שלושה תשלומים אחרונים ששולמו לו. אם אין לו שלושה תשלומים החישוב יהיה לפי התשלום האחרון שבוצע למשווק כפול 3. וזאת כי הוא פנה ועקף את רשת השותפים קיסר הלידים בתוך פחות מ-90 יום ובכך הוא פגע בשמה וברווחיותה. על המשווק להבין שלרשת יש עלויות נוספות וטיפול בו ואם הוא בוחר לעקף את הרשת התוך פחות מ-90 יום הוא ייפצה אותה בסכום שהוגדר לעיל. כמו כן, אם הרשת תגלה שהמשווק משנה (אפיליאט) פנה למפרסם ויש לו תשלומים ממתינים הם לא ישולמו ויקוזזו מסכום הפיצוי שהמשווק משנה צריך לתת לרשת השותפים קיסר הלידים. כמו כן, על המשווק משנה להבין כי בזכות רשת השותפים קיסר הלידים וחברת ארביאס וובסייטס הוא נחשף לתוכן פרסומי ולהזדמנות לקדם מוצר ולכן הוא יחוייב בסכום הפיצוי שהוגדר לעיל

קניין רוחני

אין להעתיק, להפיץ, לפרסם, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או פרטי בתכנים, בעיצוב או בכל זכות יוצרים וקניין רוחני מכל סוג שהוא, שנמצא באתר, באשר הוא שייך באופן בלעדי לחברה. המשתמש באתר מתחייב בזאת לכבד את זכויות היוצרים ואת זכויות הקניין הרוחני של האתר, בעליו, מפעיליו והחברה, בקשר לכל תוכן, טיפ, כתבה, עיצוב, יישום, קובץ, תוכנה או כל חומר אחר שמתפרסם באתר ו/או קשור לפיתוח האתר ולהפעלתו. ברור למשתמש שכל הזכויות הללו שייכות ללא כל סייג לחברה וכי כל שימוש בהם, שלא במסגרת השימושים המוצעים ע”י האתר, חייב לקבל הסכמה מפורשת, מראש ובכתב מהחברה.

דוחות

לבעלי אתרים ומפרסמים תהיה את הגישה בצורה קבועה לדוחות הרשת בגין לפעילותם ובעצם דוחות אלו יהוו אסמכתא להיקף הפעילות של המשתמש באתר אך הרשת שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולערוך מידי פעם את הנושאים המוצגים בדוחות אלו מבלי ליידע את המשתמשים

מדיניות תשלומים

Caesar אחראית לחיוב המפרסמים שלה ובנוסף לביצוע התשלום לבעלי האתרים שלה. יש לציין כי המחירים והסכומים אינם כוללים מע”מ והוא יתווסף עפ”י חוק. Lead Caesar תחייב את מפרסמיה עד לתאריך ה-18 לחודש העוקב של הפעילות ותשלח הודעת תשלום לבעלי האתרים שהגיעו לסף התשלום המינימאלי שנקבע ע”י הרשת. במידה ובעל אתר זכאי לתשלום הוא יקבל הודעת תשלום (יש להוסיף לסכום מע”מ כחוק אלא אם בעל האתר הינו עוסק פטור!) בעל האתר מחויב לשלוח עד לתאריך ה- 7 לחודש העוקב את החשבונית מס לביצוע תשלום ומרגע קבלת החשבונית התשלום יבוצע תשלום בשוטף 30. במידה והתאריך על החשבונית או החשבונית תגיע לאחר ה-7 לחודש התשלום יבוצע בהתאמה לפי שוטף 30 פלוס חובתו של כל בעל אתר לדווח לרשויות המס בגין פעילותו ברשת השותפים Lead Caesar , החברה והרשת לא תהיינה שותפות לכל צד בסכסוך אך יצוין כי רשת השותפים קיסר הלידים מדווחת לרשויות המס על כל תשלום שמבוצע לבעל אתר. הרשת תקבל ממפרסמיה תשלום באמצעות: צ’ק או העברה בנקאית ותשלם לבעלי האתרים בצ’ק או העברה בנקאית הרשת יכולה לשנות לכל שותף בכל עת את אופי התשלום ללא כל מתן הסבר מראש, וכמו כן הרשת יכולה לעכב לשותף תשלום עד 90 יום ללא כל מתן הסבר מראש ובהתאם למדיניותה. חובה על שותף לשלוח חשבונית תקינה עם פרטי חשבון תקינים וכתובת תקינה על גבי החשבונית, אם חשבונית תשלח לכתובת לא תקינה יישא השותף בעלות הטיפול בסך 50 שקלים ובנוסף בעלות ביטול הצ’ק ועלויות דואר.

סמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו על כל עניין הנובע משימוש באתר, תנאיו, מדיניות הפרטיות שלו, הוראותיו וכל דבר ועניין. סמכות השיפוט תהא מסורה לבתי המשפט של מדינת ישראל ובהתאם לדיני המדינה. סמכות השיפוט המקומית בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, תהא מסורה לבתי המשפט באשקלון ולהם בלבד.

Terms of use Lead Caesar General

Lead Caesar (hereinafter the Network) is a network of partners managed by RBS(hereinafter: the Company). The chain was established in 2013 in order to provide content to website owners and to promote business in Israel and around the world You are kindly requested to read the Terms of Use before registering for the Service in order to clarify the Lead Caesar network procedures. For the terms of use of the site, a user is defined as a user of the site / partner / publisher. Terms of use are intended for both men and women, but for convenience only the agreement is written in masculine form. It is strictly prohibited to send email or SMS messages as a marketing method. Even if there are registration permits, email messages with the content of the partners network must not be sent to any email address, whether or not there is a registration certificate. If an email is sent to the reseller account (partner) will be deleted and all its leads will be deleted and will not be paid because the network will not charge them because they will be deleted.

special conditions

The partners for Lead Caesar and RBS offer each new partner who joins the network as a conditional subscription grant of 100 ILS. The following are the conditions for receiving this benefit: The user must be new to the Lead Caesar partner network The user is required to know if there is another account that he operates because this benefit applies to a person and there is a prohibition to manage a double account If the user has multiple sites and is a profitable user of the network, the network will consider its steps The Partner will also receive a 100 ils bonus at the time of registration which will be in a pending status and will be granted only after profits totaling 2,000 ils over an unlimited period of time It is strictly prohibited to send mail or sms in any campaign as a marketing method. Even if there are registration permits, email messages with the contents of the partners network must not be sent to any email or email address, whether or not there is a registration certificate. If an email is sent to the reseller account (partner) will be deleted and all its leads will be deleted and will not be paid because the network will not charge them because they will be deleted. A user who chooses not to receive promotion services will not be limited to working with competing networks but will still be eligible for a 100 ils grant and will still be able to use the marketing materials of the Lead Caesar partner network For each new partner to be directed by an existing partner, the referring partner will receive 5% of the new partners lifetime profits at the registration stage! Lead Caesar. the fee will be added and approved to the referring partner

User consent to terms

Registration and Use of the Services are conditioned upon the obligation of both the advertiser and the partner to comply with all the conditions contained in this agreement and the responsibility of each user registered to the site to ensure that all conditions and restrictions are violated before registration and the process of absorption.

In terms of the network completion of the registration process constitutes an unequivocal agreement to all the terms and conditions contained in this agreement including future changes to which the user will be subject and they will be brought to the attention of the site management.

Responsibility of the site operator

The Lead Caesar network will do its best to provide the user with the best experience and will do its best to provide the user with a free experience, interruptions or breaks. The Company does not guarantee that there will be no interruptions or malfunctions but will make every effort to rectify them in a timely manner in order not to disrupt the use of the Site. In the event that there are interruptions and / or interruptions during the use of the Companys website, the user will not compensate for these malfunctions. In other words, the user waives any right of any kind to claim compensation for these malfunctions or for discontinuing service on the site for maintenance work. The company will make every effort to protect the personal information of the users of the site and operate advanced and secure systems in order to prevent the infiltration of hostile elements. However, since this is an Internet network, it is not possible to protect completely from penetration and retrieval of confidential information. The Company does not provide a guarantee that the personal information of users will be exposed to these hostile elements, but the Company can ensure that you make every effort to keep this information confidential and protected against any unauthorized party. In view of the above, the Network and the Company shall not compensate for any possible damage that may be caused to them by reason of this or for a parallel reason By using the Site or the Service, you undertake that you will refrain from carrying out the following actions intentionally, inadvertently or negligently: Misuse of the Lead Generation service Adversely affect the fee structure of a chain of direct links and harm the payment processes or commissions that reach the net for long periods of time The transfer of your account or user information in good birth to another entity without the express consent of the rightful parent; Impersonating any person or entity, or any false statement regarding your identity, employment, engagement or partnership with any person or entity; The Company shall not be liable to the users and to any user separately, in connection with the veracity of the content submitted to the site by its users, as well as with regard to the hidden and hidden goals and objectives that stand behind the content, as well as the users use of the content appearing on the site, From the use of the sites services. The Company shall not be liable for any direct or indirect damage caused to any of the users of the Site due to violation of the terms of this Agreement by any of the users of the Site. In such a case, a user who is injured will be able to sue only those who breach the terms, and the user hereby waives any right of any kind to make claims, demands or demands against the company for breach of the terms by any of the users of the site. The Company and the Network reserve the right to delete and delete content that does not comply with the Companys terms and all shall be done at the sole discretion of the Company and the Network without prior notice to the Owner of the Offending Content. The Company also reserves the right to suspend a users account With its terms of use without such actions being held liable for any content posted on the Site by any user individually or by all users. The company is not able to monitor, filter, monitor and monitor the content posted on the users sites. Therefore, the responsibility for these contents lies with the users who placed them on the site only and it is their sole responsibility to bear any damage and to indemnify the company for any claim filed against it. The Company may modify, temporarily suspend or discontinue all or part of the Sites activity, as well as transfer the entire Site, or parts thereof, to another ownership, without notice to users. In such a case, the management of the company may transfer all of its rights or part of its rights in the site to a third party without the users having the right to appeal these decisions and without any liability to the users or any third party. The Company shall not be responsible in any way for the information contained in sites linked to the Site. In the event that these sites contain inappropriate information or harm the users of the site, the company will act at its discretion in order to correct or prevent the injury. Notwithstanding the foregoing, the Company reserves the right to report to the law enforcement authorities in any case in which any user violates the provisions of this law or otherwise, and shall provide third parties, if necessary, with personal information about users who have not acted in accordance with the Terms, law.

Users representations and warranties

When you sign up for the service, you will be prompted to provide certain personal and contact information. You must list only real, complete, and accurate details. False, incorrect, or out-of-date information may prevent your registration and may impair the ability of the Lead Network to provide you with the Service and to contact you. We will explicitly specify the fields that must be filled out when registering. If you do not fill out the essential information in these fields, you will not be able to sign up for the service. The partner undertakes the following agreements: Do not send material containing a virus to the site Do not deceive or deceive other users of the Lead Generation service (such as advertisers and partners) Not to deceive the tax authorities, and that if there is a dispute between the partner and the tax authorities, the network and the company are not part of this dispute and will not be involved in it The Company and the Network may terminate the Users activity without prior notice and without the Network or the Company explaining its decision and in addition the Network will be entitled to sue any user who will cause direct or indirect damage to any of the users of the Site Services in respect of breach of this Agreement. And the user will not be able to sue the network or the company for its decision to suspend the users account The user will not be able to come to the network or to the company for financial losses or damage to reputation caused by the use of the website The user will receive periodic e-mail regarding the general activity of the site and in addition to his private activity and that the user knows that he will not be able to sue the company for spam or spam sent by it unless the user requests to remove himself from this service by sending a request to the webmaster In the event that the network decides that the partner has committed an act whose purpose is fraud, the network may cancel the users account and all the payments due to it will be canceled immediately without the user having the ability to sue or threaten the demand for compensation, and the network will be entitled if the fraud is proven to sue the user for damage to the network, For the sake of the network and society The chain retains the right to suspend partners who violate the terms of use of the chain or for any other reason decided by the chain and without the obligation to give an explanation to the partner whose account has been suspended. The Affiliate Network reserves the right to prevent the payment of this amount to the Partner in respect of faulty conduct and as compensation to the network for damage to its name. If the network decides to pay the partner the pending amount, then this amount must be more than $ 500 as an approved and pending payment. If the sum is less than $ 500 and the partners account is permanently closed, then this partner will not be paid for costs incurred by the network to issue payments It is very important! A sub-marketer who works with the 4-day affiliate network and RBS and Websites can not directly contact an advertiser who promotes or promotes their products through the network three months after their last promotion on the network to this product. The marketer must understand that when he promotes a particular product in a certain quantity, he announces that he is saving a budget against the partner network for 4 days for this campaign, and if the sub-marketer chooses to bypass the partners network, he will significantly harm it both in its name and its commitment to the advertiser. In addition, the chains reputation has been damaged by such a move. And therefore if a secondary marketer turns to the company to promote it only after 90 days from the date of the last publication to this advertiser through the partner network And RBS Websites. If the dealer decides to make a 90-day call, he will not receive payment for his activity, and he will compensate the chain for three last payments. If he does not have three payments, the calculation will be based on the last payment made to a double distributor. This is because he turned and bypassed the partner network for 4 days in less than 90 days, thereby harming its name and profitability. The marketer must understand that the network has additional costs and handling it and if it chooses to bypass the network within less than 90 days it will reimburse it in the amount defined above. Also, if the network finds that the marketer (Affiliate) contact the advertiser and has pending payments they will not be paid and will be deducted from the amount of compensation that the sub-marketer should give to the affiliate network 4 days. In addition, the sub-marketer must understand that due to the 4-day affiliate network and RBS WebSites he is exposed to advertising content and the opportunity to promote a product and therefore he will be charged the amount of compensation defined above

Intellectual Property

You may not copy, distribute, publish, transmit to a third party or make any commercial or private use of the content, design or any copyright or intellectual property of any kind, found on the Site, as it belongs exclusively to the Company. The user hereby undertakes to respect the copyright and intellectual property rights of the site, its owner, its operators and the company in connection with any content, tip, article, design, application, file, software or any other material published on the site and / or related to the development and operation of the site. It is clear to the user that all of these rights belong to the Company without any reservation and that any use of them, other than as part of the uses offered by the Site, must receive prior written consent from the Company.

Reports

Website owners and advertisers will have regular access to the network reports in respect of their activities and in fact these reports will be a confirmation of the scope of the users activity on the site, but the network reserves the right to change and periodically edit the subjects presented in these reports without informing users

Payment policy

Lead Caesar is responsible for billing its advertisers and in addition to making payment to its website owners. It should be noted that prices and amounts do not include VAT and will be added according to law. Lead Caesar will charge its advertising until the 18th of the following month of activity and send a payment notice to the publishers who have reached the minimum payment threshold set by the chain. If a publisher is entitled to a payment, he will receive a payment notice (VAT must be added to the law unless the publisher is exempt!) The site owner is required to send by the 7th of the month following the invoice to make a payment and once the receipt of the invoice payment will be made in the current 30. If the date on the invoice or invoice will arrive after the seventh month the payment will be made on a current basis 30 plus It is the duty of each website owner to report to the tax authorities in respect of its activity in the partner network, for which the company and the network will not be partners to each party to the dispute, but it should be noted that the partner network reports to the tax authorities any payment made to the site owner. The network will receive payment from its advertisers via: check or bank transfer and pay the publishers by check, bank transfer or via PayPal The network can change the nature of the payment to any partner at any time without any explanation in advance, and the network can delay the partner payment up to 90 days without any explanation in advance and in accordance with its policy. A partner must send a valid invoice with valid account details and a valid address on the invoice. If an invoice is sent to an incorrect address, the partner will bear the $ 10 handling cost plus the cancellation cost and postage costs.

Jurisdiction

The laws of the State of Israel shall apply to any matter arising from the use of the Site, its terms, privacy policy, provisions and any matter. The jurisdiction shall be vested in the courts of the State of Israel and in accordance with the laws of the State. The local jurisdiction in any matter and dispute with regard to services on the Site shall be dedicated to the courts in Ashkelon and to them only.


הצטרפו עוד היום לתוכנית השותפים הגדולה להרווחית בישראל
ADVERTISERS

Join and enjoy more sales, leads and customers and pay for results only

הרשמה למפרסמיםAFFILIATES

Join and maximize your media profits through a variety of campaigns

הרשמה לשותפים
התחברות לשותפים

Our Location

Feel Free To Visit Us

Get In Touch